Boot Matchstick Holder

Boot Matchstick Holder


Type: Stoneware


Mark: Mount Blue Pottery, Glasgow


Maker: Mount Blue Pottery, Camlachie, Glasgow


Date: c1860 

Boot Matchstick Holder